Статут Пресвітерської Ради

Львівської Архиєпархії УГКЦ

ВСТУП

Пресвітерська рада це зібрання священиків, які представляють пресвітерій Львівської Архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви і діє на підставі Кодексу Канонів Східних Церков (ККСЦ), Канонів Партикулярного Права Української Греко-Католицької Церкви (КПП УГКЦ) та цього Статуту (канн. 264-265).

Пресвітерська рада, частина членів якої є обраними, відрізняється цим від інших Рад передбачених ККСЦ, члени яких є призначені єпархіяльним Єпископом або кооптовані. Своєю організацією і своїм функціонуванням Пресвітерська рада повинна бути одним із найбільших виявів ієрархічного об'єднання, що випливає із самої одності свячень і місії всіх священиків об'єднаних з єпископами (Presbyterorum ordinis ~ п.7 ).


Розділ І

ЗАВДАННЯ ПРЕСВІТЕРСЬКОЇ РАДИ

1. Завданням Пресвітерської ради є допомагати своєю порадою єпархіяльному Єпископу згідно з приписами права в тих справах, які стосуються потреб пастирської діяльності і добра єпархії (кан. 264 ККСЦ).

2. Пресвітерська рада є дорадчим органом єпархіяльного Єпископа, котрий звертається за порадою до неї у справах, які він вважає за потрібні, однак, її поради вимагається:

- для скликання єпархіального собору (кан. 236 ККСЦ);

- для заснування, зміни і скасування округів, які складаються з багатьох парафій (кан. 276 §2 ККСЦ);

- для утворення, зміни або скасування парафій (канн. 280 §1-2; 282 §1 ККСЦ);

- для встановлення приписів щодо призначення відповідних пожертв і належної винагороди священнослужителям парафії (кан. 291 ККСЦ).

Натомість, згоди вимагається:

- щодо передачі церков для світського вжитку (кан.873 §2 ККСЦ).

3. Члени Пресвітерської ради повинні брати участь у Єпархіальному соборі (кан. 238 §1 7-е ККСЦ).

4. На пропозицію єпархіяльного Єпископа, який подає список не менше як з 8-ми парохів, Пресвітерська рада повинна обрати на постійно групу парохів, не менше 4-ох, двох з яких повинен обрати єпархіяльний Єпископ для обговорення питання про усунення або перенесення пароха (канн. 1391 §1, 1394 2-е і 1399 §1 ККСЦ).

4.1. Ця група – не менше 4-ох парохів, обирається не зі складу членів Пресвітерської ради і діє згідно терміну дії Пресвітерської ради.

4.2. Якщо парох з числа обраних Пресвітерською радою втратив уряд перед закінченням терміну дії Пресвітерської ради, на місце цього пароха Пресвітерська рада обирає іншого зі списку, який був поданий єпархіяльним Єпископом.

4.3. У випадку втрати уряду парохом з числа поданих єпархіяльним Єпископом до Пресвітерської ради, єпархіяльний Єпископ доповнює список.


Розділ ІІ

ВСТАНОВЛЕННЯ І ТРИВАЛІСТЬ ПРЕСВІТЕРСЬКОЇ РАДИ

5. Пресвітерська рада утворюється декретом єпархіяльного Єпископа, а її члени призначаються на п'ятирічний термін (канн. 264, 270 §1 ККСЦ).

6. Якщо якийсь з обраних членів Пресвітерської ради втратив свій уряд у відповідності до канн. 965-978 ККСЦ або з поважної причини не може виконувати свій уряд, чи внаслідок смерті, єпархіяльний Єпископ іменує членом Пресвітерської ради того, хто набрав більше голосів за послідовністю до закінчення терміну попередника.

6.1. Це ж застосовується, якщо обраний член Пресвітерської ради отримує уряд з огляду на який силою права є членом Пресвітерської ради.

6.2. У випадку, якщо іменований член Пресвітерської ради з квоти єпископа втратив уряд, єпископ, якщо вважає за доцільне, іменує іншого.


Розділ ІІІ

СКЛАД ПРЕСВІТЕРСЬКОЇ РАДИ

7. Пресвітерська рада складається з членів (кан. 266 ККСЦ):

7.1. обраних самими священиками:

а) з деканатів: 1 священик з деканату;

б) по можливості з інститутів посвяченого життя (кан 34 КПП УГКЦ): 1 священик з окремого інституту посвяченого життя, монастирі (доми) яких знаходяться на території Архиєпархії;

7.2. членів з огляду на їхній уряд (кан 34 КПП УГКЦ): протосинкел, судовий

вікарій, синкели, економ, канцлер, ректор єпархіальної семінарії;

7.3. призначених єпархіяльним Єпископом, якщо так вважає за доцільне:

а) 4-ох священиків із загального числа священиків приписаних до

Архиєпархії;

б) 2-ох емеритів, що належать до Архиєпархії.


Розділ ІV

ВИБОРЦІ І ВИБОРИ

8. Право вибирати і бути обраним до Пресвітерської ради мають (кан. 267 ККСЦ):

8.1. всі пресвітери, які є приписані до Архиєпархії;

8.2. інші священики, які мають постійне або тимчасове місце проживання і рівночасно виконують для добра Архиєпархії якесь завдання;

8.3. священики інститутів посвяченого життя, які проживають у монастирях (домах) на території Архиєпархії.

9. У випадку якщо священик виконує служіння в різних деканатах і є в них одночасно обраним, єпархіяльний Єпископ затверджує обрання лише в одному, а в іншому того хто є наступним за кількістю голосів. Якщо обраний від деканату член Пресвітерської ради стає перенесеним на служіння в інший деканат – втрачає членство, а його місце займає наступний за кількістю голосів якого затверджує єпархіяльний Єпископ.

10. У зв’язку з реорганізацією деканату (ів) (об’єднання, поділ, скасування) попередньо обрані і затвердженні члени виконують свої обов’язки до моменту затвердження новообраного (их) членів у відповідності до виду реорганізації.

11. Той, хто належить до Пресвітерської ради з огляду на уряд (п. 5.3) може бути виборцем, але не може бути обраним, оскільки вже є членом Пресвітерської ради.

12. Вибори членів Пресвітерської ради проводяться згідно канонів про вибори –

канн. 947-960 ККСЦ і відбуваються наступним чином:

12.1 В деканаті: проводяться вибори у визначений єпархіяльним Єпископом часовий проміжок. В одному деканаті може бути обраний один член до Пресвітерської ради;

12.2 В інститутах посвяченого життя: в кожному окремому інституті посвяченого життя, включаючи усі монастирі (доми), які знаходяться на території Архиєпархії, проводяться вибори у визначений єпархіяльним Єпископом часовий проміжок. В одному інституті посвяченого життя може бути обраний один член до Пресвітерської ради.

13. Обраних членів Пресвітерської ради затверджує єпархіяльний Єпископ.


Розділ V

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕСВІТЕРСЬКОЇ РАДИ

14. Пресвітерську раду скликує єпархіяльний Єпископ кожного разу, коли вважає це за потрібне для поради чи згоди у відповідності до кан 269 §2 ККСЦ і головує на ній особисто;

14.1 У випадку неможливості бути присутнім, делегує очолювати окремі збори протосинкелу, чи іншому члену Пресвітерської ради, якщо протосинкел не може брати участь у зборах.

15. Пресвітерська рада ніколи не може діяти без єпархіяльного Єпископа (кан 269 §3 ККСЦ).

16. Єпархіяльний єпископ визначає справи, які слід розглянути. Якщо вважає це необхідним, перелік визначених справ попередньо повідомляє членам Пресвітерської ради, які не можуть їх розголошувати (кан. 269 §1 ККСЦ).

17. За дорученням єпархіяльного Єпископа член Пресвітерської ради може запитувати думки визначених осіб у зазначених питаннях.

18. За згодою єпархіяльного Єпископа, член Пресвітерської ради може запросити інших осіб, компетентних у справах, що обговорюватимуться. Ці особи присутні на зборах лише підчас представлення проблематики справи.

19. Канцлер Курії, який є членом Пресвітерської ради з огляду на свій уряд, є водночас її секретарем;

19.1 Для допомоги у протоколюванні зборів, за згодою єпархіяльного Єпископа у засіданнях може брати участь нотар (нотарі) Курії Архиєпархії.

20. Секретар Пресвітерської ради повідомляє про її скликання членів не пізніше як за 7 днів, хіба що інакше вирішить Єпархіяльний єпископ.

21. Для правосильності проведення зборів Пресвітерської ради необхідно щоб були присутні 2/3 її членів. Законна перешкода когось з членів Пресвітерської ради, яку визнає Єпархіяльний єпископ, враховується до числа присутніх.

22. Канцлер відповідає за організаційну роботу засідання Пресвітерської ради та готує необхідні декрети і документи.

23. В часі зборів єпархіяльний Єпископ може допустити до розгляду справи запропоновані членами Пресвітерської ради (кан. 269 §1 ККСЦ).

24. Голосування в часі засідання Пресвітерської ради може бути відкритим або таємним за визначенням єпархіяльного Єпископа;

24.1. У випадку коли згідно права вимагається згоди Пресвітерської ради, голосування відбувається таємно та проводиться у відповідності до канн. 949-960 ККСЦ;

24.2. Для правосильності згоди вимагається абсолютна більшість голосів;

24.3. Якщо хтось з членів Пресвітерської ради з виправданої причини прибув невчасно на збори, не може долучати свій голос до голосувань які відбулись без його участі.

25. Виконуючий обовʼязки того хто є членом Пресвітерської ради з уряду, повинен бути присутній на зборах, але не має права голосу.

26. Потребу і спосіб оприлюднення того, що вібувалось на Пресвітерській раді належить визначати до єпархіяльного Єпископа (кан 269 §3 ККСЦ).


Розділ VІ

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

27. Після припинення дії Пресвітерської ради вибори нових членів відбуваються як найскоріше, але не пізніше одного року.

28. «Якщо Пресвітерська рада не виконує дорученого їй завдання для добра єпархії або дуже ним зловживає, єпархіяльний Єпископ може її розпустити, порадившись з Митрополитом, або, якщо йдеться про сам митрополичий престол, тоді порадившись з єпархіяльним Єпископом, найстарішим єпископським свяченням, підлеглим цьому Митрополитові, але протягом року він повинен установити нову раду» ( кан 270 §3 ККСЦ).

29. «Під час вакантності єпархіального престолу Пресвітерська рада припиняє свою діяльність, а її функції виконує Колегія єпархіальних радників; протягом року від канонічного прийняття єпархії, єпархіальний Єпископ повинен установити нову Пресвітерську Раду» ( кан 270 §2 ККСЦ).

30. Функції Пресвітерської ради, яка припинила своє існування, у випадку коли єпархіяльний престіл не є вакантний, не переходять до Колегії єпархіяльних радників.

31. З числа членів Пресвітерської ради обирається Колегія єпархіальних радників (кан. 271 § 4 ККСЦ).

32. З моменту коли цей Статут вступає в силу, у відповідності до декрету проголошення (Вих. ЛВ 18/1477), попередній «Статут Пресвітерської Ради», затверджений Постановою №1 Двадцять дев’ятої сесії Синоду Єпископів Києво-Галицької Митрополії УГКЦ (Львів-Брюховичі, 8-9 березня 2006 року Божого) опублікований у Львівських Архиєпархіяльних Вістях №12 2006 року, втрачає свою чинність.


Вих. ЛВ 19/1477


НА СЛАВУ СВЯТОЇ, ЄДИНОСУЩНОЇ, ЖИВОТВОРЯЩОЇ І НЕРОЗДІЛЬНОЇ ТРОЙЦІ, ОТЦЯ, І СИНА, І СВЯТОГО ДУХА. АМІНЬ

ДЕКРЕТ

Згідно з кан. 265 Кодексу Канонів Східних Церков та кан. 33 Канонів Партикулярного Права УГКЦ

затверджую і проголошую СТАТУТ ПРЕСВІТЕРСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ

УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

у новій редакції

ad experimentum терміном на З роки.

Статут вступає в силу з дня електронної публікації на офіційній веб-сторінці Львівської Архиєпархії УГКЦ і має бути надрукованим у «Львівських Архиєпархіяльних Вістях». Цей Статут є складовою частиною законодавства Львівської Архиєпархії УГКЦ.